05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 10. 2016
Datum objave:
Številka: 478-1/2016
Datum: 23.09.2016

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1373/2 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1373/2-0), v izmeri 84 m2, ki predstavlja funkcionalno zemljišče k nepremičnini s parc. št. 1373/1 k.o. Koper. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 9.240,00 EUR. Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 1435/3 (ID znak 2606-1435/3-0) in 1431/1 (ID znak 2606-1431/1-0), obe k.o. 2606 Semedela, ki predstavljata del kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 677 262 (odcep Oljčne).
  2. s parc. št. 501/16 (ID znak 2607-501/16-0), v izmeri 19 m2, s parc. št. 501/17 (ID znak 2607-501/17-0), v izmeri 275 m2, in s parc. št. 689/2 (ID znak 2607-689/2-0), v izmeri 800 m2, vse k.o. 2607 Gažon. Nepremičnini s parc. št. 501/16 in 501/17, obe k.o. Gažon, predstavljata funkcionalno zemljišče k nempremičnini s parc. št. 501/9 k.o. Gažon. Nepremičnina s parc. št. 689/2 k.o. Gažon predstavlja gradbeno parcelo v Gažonu. Nepremičnine se nahajajo v naselju Gažon in so predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 77.716,24 EUR. Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 947/7 (ID znak 2607-947/7-0) k.o. 2607 Gažon, v izmeri 3.423 m2, ki predstavlja del športnega objekta – nogometno igrišče v Gažonu.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER

———————————————————————————————————————–

Prot.n.: 478-1/2016
Data: 23/09/2016

Il Comune citta` di Capodistria, con sede in Via Verdi n. 10, Capodistria, ai sensi dell’articolo 23 della Legge sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO e 76/15), dell’articolo 40, comma 1, dell’Ordinanza sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 34/2011, 42/2012, 24/2013 e 10/2014), rende pubblico il seguente

PROPOSITO DI STIPULAZIONE DIRETTA DEL CONTRATTO DI PERMUTA DEI BENI REALI 

  

Il Comune citta` di Capodistria rende pubblico il proposito di permuta per i seguenti beni immobili:

  1. p.c.n. 1373/2 c.c. 2605 Capodistria (ID n. 2605-1373/2-0), della misura di 84 m2, che rappresenta il terreno funzionale del bene immobile p.c.n. 1373/1 c.c. Capodistria. Il bene immobile e` situato a Capodistria ed e` oggetto di permuta, che verra` effettuata al prezzo base del valore di 9.240,00 EUR. La permuta viene attuata per l’acquisizione dei beni immobili pp.cc.nn. 1435/3 (ID n. 2606-1435/3-0) e 1431/1 (ID n. 2606-1431/1-0), c.c. 2606 Semedella, che rappresentano parte della strada locale categorizzata con classificazione LC 677 262 (tratto Via degli ulivi).
  2. p.c.n. 501/16, c.c. 2607 Gason, della misura di 19 m2, (ID n. 2607-501/16-0), p.c.n. 501/17, c.c. 2607 Gason, della misura di 275 m2, (ID n. 2607-501/17-0) e p.c.n. 689/2, c.c. 2607 Gason della misura di 800 m2, (ID n. 2607-689/2-0). I beni immobili pp.cc.nn. 501/16 e 501/17, c.c. Gason rappresentano il terreno funzionale del bene immobile p.c.n. 501/9, c.c. Gason. Il bene immobile p.c.n. 689/2 c.c. Gason rappresenta un lotto di fabbrica a Gason. Tutti i beni immobili sono situati nell’insediamento di Gason e sono oggetto di permuta, che verra` effettuata al prezzo base del valore di 77.716,24 EUR. La permuta viene attuata per l’acquisizione del bene immobile p.c.n. 947/7, c.c. 2607 Gason, della misura di 3.423 m2, (ID n. 2607-947/7-0), che rappresenta parte del complesso sportivo – campo di calcio a Gason.

Il valore base dei beni immobili non include il 22% della partita IVA ovvero il 2% dell’imposta sul passaggio di proprieta` degli immobili.

Il contratto verra` stipulato in forma diretta alla conclusione della pubblicazione della durata di 15 giorni di codesto proposito sul sito web del Comune citta` di Capodistria.

Il Comune citta` di Capodistria puo` in qualsiasi momento sospendere ovvero archiviare il procedimento di vendita senza alcuna dichiarazione e senz’alcuna responsabilita` per danni.

COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA