05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 7. 2018
Datum objave:

Datum: 2.7.2018
Številka: 478-638/2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

S parc. št. 1163/32, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/32, v  izmeri  3 m2, s parc. št. 1163/34, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/34, v  izmeri  216 m2, s parc. št. 1163/38, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/38, v  izmeri  403 m2,  s parc. št. 1163/40, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/40, v  izmeri  4 m2 in s parc. št. 1163/42, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/42, v  izmeri  142 m2, z nepremičninami s parc. št. 1163/35, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  1163/35, v  izmeri  399 m2, s parc. št. 1163/37, k.o. 2592 Jernej, ID znak:  parcela 2592  1163/37, v  izmeri  171 m2 in s parc. št. 3905, k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592  3905, v  izmeri  195 m2.

Nepremičnine s parc. št. 1163/32, 1163/34, 1163/38, 1163/40, 1163/42, k.o. Jernej so premet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 54.452,00 EUR, brez 22% DDV zaradi potrebe po izgradnji javne komunalne infrastrukture za zazidavo Kolomban.

Nepremičnine s parc. št. 1163/32, 1163/34, 1163/38, 1163/40, 1163/42, k.o. Jernej so nastale po parcelaciji nepremičnin s parc. št. 1163/13 in 1163/16, k.o. Jernej, nepremičnine s parc. št. 1163/35, 1163/37 in 3905, k.o. 2592 Jernej, pa po parcelaciji nepremičnin s parc. št. 1163/1, 1163/15, 1163/17, 1163/18 in *504/1, k.o. 2592 Jernej. Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper je dne 28.5.2018 izdala sklep in odločbo št. 02112-759/2018-3, na podlagi katere, so po izvedeni parcelaciji nastale nepremičnine, ki so predmet zamenjave. Meje nepremičnin so urejene. Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Z nepremičninami s parc. št. 1163/1, 1163/13, 1163/15, 1163/16, 1163/17, 1163/18 in  *504/1, k.o. 2592 Jernej, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin s parc. št. 1163/1, 1163/16 in 1163/18, k.o. 2592 Jernej izhaja, da je pri teh nepremičninah vpisana neprava stvarna služnost. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin s parc. št. 1163/13, 1163/15, 1163/17 in *504/1, k.o. 2592 Jernej izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na navedenih nepremičninah.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Kupec je dolžan plačati razliko v kupnini najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri referentki Sandri Ivančič Katavič.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER