05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 7. 2020
Datum objave:

Številka: 478-240/2020-2

Datum: 24. 6 .2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

 

1. člen

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-493/2015

S parc. št. 2007/38, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/38), v izmeri 9 m2,  parc. št. 2007/36, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/36), v izmeri 1 m2, parc. št. 2007/35, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/35), v izmeri 24 m2 in parc. št. 2007/21, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/21), v izmeri 40 m2 z nepremičnino s parc. št. 2007/31, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/31), v izmeri 77 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 2007/31, k.o. Sv. Anton, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton – Dolani in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 6.303,22 EUR brez 22% DDV.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 2007/38, 2007/36, 2007/35 in 2007/21 k.o. Sv. Anton, ki predstavlja v delu avtobusno postajališče, in bo izvedena po izhodiščni ceni 6.057,64 €.

Meje nepremičnin so urejene. Nepremičnine, ki so predmet pridobitve, se nahajajo znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Dolani. Z nepremičninami, ki so predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri teh nepremičninah vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije d.d.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14. 7. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.«

 

2. člen

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

 Ž U P A N

Aleš BRŽAN