05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 5. 2019
Datum objave:

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-451/2009

S parc. št. 1899/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 1899/2), v izmeri 37 m2 in parc. št. 1899/3, k.o. Hribi (ID znak 2590 1899/3), v izmeri 13 m2, z nepremičninami s parc. št. 846/8, k.o. Hribi (ID znak 2590 846/8), v izmeri 1 m2 in parc. št. 846/18, k.o. Hribi, (ID znak 2590 846/18), v izmeri 75 m2.

 

Nepremičnini s parc. št. 1899/2 in 1899/3, obe k.o. Hribi, ki sta predmet menjave – odtujitve, predstavljata stavbni zemljišči. Nepremičnini se nahajata v naselju Hrvatini in sta predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 3.250,00 EUR.

 

Meje nepremičnin s parc. št. 1899/2 in 1899/3, obe k.o. Hribi, so urejene. Nepremičnini, ki sta predmet odtujitve, se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z nepremičninami, ki sta predmet menjave ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 846/8 in 846/18, obe k.o. Hribi, ki predstavljata lokalno cesto – slemensko cesto pod oznako LC 177050, in bo izvedena po izhodiščni ceni 5.472,00 EUR. Z nepremičninami, ki sta predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je na nepremičnini vknjižena služnostna pravica uporabe za potek vodovoda in vodovodnih naprav, obratovanje in vzdrževanje vodovoda v korist Rižanskega vodovoda Koper d.o.o. Pri nepremičninah ni vpisana nobena druga pravica ali pravno dejstvo, ki bi omejevala lastninsko pravico na nepremičninah.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 09.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-321, pri referentki Debora Fajdiga. v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER