05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 9. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-297/2016

S parc. št. 2249/12, k.o. Semedela (ID znak 2606 2249/12), v izmeri 462 m2, z nepremičninami s parc. št. 313/139, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 313/139), v izmeri 12 m2 in parc. št. 313/134 k.o. Sv. Anton, (ID znak 2612 313/134) v izmeri 146 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 2249/12, k.o. Semedela, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče in večjo brežino. Nepremičnina se nahaja v zaselku Manžan in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 9.360,12 EUR.

 

Meje nepremičnine s parc. št. 2249/12, k.o. Semedela, so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Manžan. Z nepremičnino, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 313/139, 313/134, k.o. Sv. Anton, ki predstavljata javno pot v zaselku Kortine v Sv. Antonu, in bo izvedena po izhodiščni ceni 8.438,00€. Z nepremičninami, ki sta predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da so pri nepremičnini vknjižene stvarne služnosti poti, napeljav komunalnih vodov, kanalizacijskih cevi, telefonskega kabla in drugo v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin v nizu.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 12.09.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-321, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri referentki Valentini Popović.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER