05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 8. 2018
Datum objave:

Datum: 27.7.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Številka: 478-519/2012

Nepremičnina s parc. št. 1233, k.o. 2622 Topolovec, ID znak: parcela 2622 1233, v izmeri 54,00 m2, v lasti Mestne občine Koper, se zamenja z nepremičnino s parc. št. 3080, k.o. 2622 Topolovec, ID znak: parcela 2622 3080, v izmeri 64 m2, ker v naravi predstavlja del javne infrastrukture, in sicer del kategorizirane javne poti z oznako JP 677 571.

Meje nepremičnine s parc. št. 1233, k.o. 2622 Topolovec niso urejene, meje nepremičnine s parc št. 3080, k.o. 2622 Topolovec so urejene. Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z nepremičnino s parc. št. 3080, k.o. 2622 Topolovec ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 16.8.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev oz. zamenjavo nepremičnine, ni potrebno ponovno posredovati ponudbe ali izjave o interesu.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka;

–       kopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-288 (Valentina Popović), v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

            MESTNA OBČINA KOPER