Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 3. 2018
Datum objave:

Številka: 35280-8/2018
Datum: 07.03.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

In sicer uporaba poslovnega prostora v Kopru, na naslovu Gortanov trg 15, v III. nadstropju poslovnega objekta, stoječega na parceli št. 1000/1, k.o. 2605 Koper (ID znak: stavba 2605-585), z oznako 303, v izmeri 32,10 m2 poslovne površine in s souporaba sanitarij v istem nadstropju.

Prostor se odda v brezplačno uporabo društvu s potrjenim statusom humanitarne organizacije s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter obenem društvu, ki na podlagi Zakona o društvih izpolnjuje pogoje za priznanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom izvajanja programov pomoči žrtvam kaznivih dejanj nasilja v družini.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, ki jih določi upravnik objekta.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, z veljavnostjo (5) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER