Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 7. 2018
Datum objave:

Datum:            22.06.2018

Številka:          3528-10/2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Poslovni prostor se nahaja v II. nadstropju poslovnega objekta v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 46, stoječega na parc. št. 48/2 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-431-20), v izmeri 71,76 m2 poslovne površine s souporabo sanitarij ter predprostora v istem nadstropju.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, z namenom zagotovitve nadomestnih prostorov, za izvajanje dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Uporabnik prevzame prostor v stanju, v kakršnem je.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Interesent mora pisno ponudbo ali izjavo o interesu skladno z določili 19. člena USPDSLS oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do  24.00 ure do dne 12.07.2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudbe prispele po tem datumu, ne bodo obravnavane.

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–        osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;

–        ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);

–        datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplčani uporabi nepremičnega premoženja;

–        ID znak nepremičnine;

–        izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, z veljavnostjo (3.) treh let z možnostjo podaljšanja, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Sklenitev uporabnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo

 

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER