Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 4. 2017
Datum objave:
Številka: 478-420/2016
Datum: 24.03.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 51. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja in sicer:

Poslovni objekt v Kopru, na naslovu Obzidna ulica 09, v izmeri 232,94 m2 uporabne površine, ki se nahaja stavbi, stoječi na parceli št. 609, k.o. Koper, ID znak 2605-549.

Prostor se odda brezplačno. zaradi uresničevanja javnega interesa na področju kulture.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov.

Predmetni poslovni prostori se oddajajo z namenom izvajanja dejavnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran.

Poslovni prostor je že v uporabi in ga uporabnik prevzame v stanju v kakršnem je.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi  poslovnega prostora z veljavnostjo (1.) enega leta z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER