Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 12. 2017
Datum objave:
Številka: 3528-7/2017
Datum: 24.11.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja in sicer:

  1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Mladinska ulica 6, v pritličju, v izmeri 33,25 m2 uporabne površine, ki se nahaja stavbi, stoječi na parceli št. 96/1, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-119-1), s souporabo predavalnice v I. nadstropju.

Prostor se odda brezplačno z namenom izvajanja dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so izvajanje programov za skupine starih ljudi za samopomoč ter izvajanje sorodnih programov pomoči potrebnim kot na primer reševanja zapletov, vezanih na alkoholizem ter pomoč drugim ljudem v stiski.

Uporabnik je dolžan plačevati vse stroške vezane na uporabo, obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja ter morebitne druge stroške, ki jih določi najemodajalec oz. upravnik objekta.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi  poslovnega prostora z veljavnostjo (5.) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER