05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 1. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Del nepremičnine s parc. št. 3884/10 k.o.Bertoki, ID znak 2604 3884/10,  v približni izmeri 2500 m2, kot izhaja iz skice, ki je priloga in sestavni del namere se oddaja v brezplačno uporabo za izvajanje programa »Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo Koper«.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se nepremičnina odda v brezplačno uporabo, v stanju v kakršnem je, za izvajanje dejavnosti  Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Koper.

 

Uporabnik prevzame vse obveznosti iz naslova uporabe zemljišča.

 

Za brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine, za določen čas petih let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna izjava o interesu, za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 11.1.2021.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 056646 517 (ga. Martina Anderluh).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER