Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 6. 2020
Datum objave:

Številka:  3528-7/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju večnamenskega objekta »Arena Bonifika«, na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, na parc. št. 1423/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1179), v izmeri 277,80 m2 poslovne površine.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo v stanju v kakršnem je, in  sicer za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu, za izvedbo projekta trajnostnega eksperimentiranja in prototipiranja izdelkov in storitev na preseku med kreativnimi industrijami, raziskovanjem in gospodarstvom.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 8. 6. 2020.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev uporabnega razmerja uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

Izbrani uporabnik bo moral v primeru potrebe s strani Mestne občine Koper  dopustiti souporabo prostorov drugemu uporabniku, ki ga bo izbral lastnik na podlagi ustreznega postopka.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646 375 (Jana Živec) ali 05/6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema/uporabe, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN