Preglej vse objave

Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/2006) podeljuje koncesijo gradnje:

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 1. 2008
Datum objave:

za izgradnjo Športno poslovnega objekta – stadion Bonifika,

zato vabi vse kandidate, da v skladu s to razpisno dokumentacijo oddajo svojo ponudbo za pridobitev koncesije.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati osebno prevzamejo vsak delovni dan z dnem objave razpisa dalje in sicer od 8. ure do 12. ure v sprejemni pisarni Mestne Občine Koper, Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, v pritličju desno. 

Ponudba mora biti sestavljena in oddana z vsemi prilogami skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in mora zavezovati kandidata najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Zaradi objektivnih okoliščin lahko koncedent zahteva od kandidatov, da za določeno število dni, vendar ne za več kot 40 dni, podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Kandidat lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi koncedent unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena.

Ponudba mora biti predložena Mestni občini Koper, Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, v sprejemno pisarno, pritličje desno, najkasneje do 12:00 ure dne 27.12.2007. 

Javni razpis se izvede po odprtem postopku. Javno odpiranje ponudb bo dne 8.1.2008 ob 10:00 uri v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica – Via Verdi 10 v Kopru, v sejni sobi, pritličje levo.

 

Javni razpis je objavljen:

– na Portalu javnih naročil: št. JN3269/2007 z dne 5.11.2007
– Uradnem listu Evropskih skupnosti: št. 2007/S0215-261293 z dne 8.11.2007

Podaljša se rok za oddajo ponudb do 28.1.2008 do 12:00 ure in določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo dne 29.1.2008 ob 10:00 uri.