Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 12. 2007
Datum objave:
 

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 21.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 478-691/2007 z dne 19. julij 2007,

objavlja naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča v lasti Mestne občine Koper:

1. Zemljišče s parc. št. 5866/11 k.o. Bertoki izmeri 79.490 m2, za izklicno ceno 6.836.140,00 €
(86 €/m2) brez DDV.

2. Izklicna cena zemljišča je izračunana na dan 30.06.2007 in bo revalorizirana na dan objave javnega
razpisa.

3. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Zemljišče  se prodaja po načelu videno-kupljeno.

5. Zemljišče s parc. št. 5866/11 k.o. Bertoki se nahaja znotraj območja , ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin ( Uradni list RS, št. 139/2006). Zemljišče je v skladu z določili navedenega občinskega lokacijskega načrta namenjeno za izgradnjo trgovsko storitvenega objekta, poslovnega objekta in poslovnega hotela.

6. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8- dneh od izdaje računa
s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.

7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne
kupnine.

8. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. 478-691/2007 s pripisom »ponudba za
parcelo št. 5866/11 k.o. Bertoki – NE ODPIRAJ« najkasneje do vključno 19.12.2007. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene.

9. Ponudba za nakup zemljišča mora vsebovati naslednje elemente:

– višino ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo,
– dokazilo o možnosti gradnje v smislu določb Zakona o graditvi objektov-1, na parcelah št. 5866/40 in 5866/51 obe k.o Bertoki, ki s parc.št. 5866/11 k.o Bertoki tvorita zaključeno celoto potrebno za izgradnjo trgovsko storitvenega objekta in poslovnega hotela v skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin ( Ur.l. RS, št. 139/2006),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.

10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene
stavbnega zemljišča brez DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-691-2007. Rok za plačilo varščine je dne 19.12.2007 do 12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine.

11. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega razpisa.

12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je
določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe po preteku roka za sprejem ponudbe se plačana varščina ne vrne.

13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno za zemljišče.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna.

15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine
postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena.

17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.

18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost,  stroške notarskih storitev ter takso za vpis
v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča.

19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnost za
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je
potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki
so del lokacijskega načrta.

20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007)

21. Javno odpiranje ponudb bo dne 20.12.2007 ob 10.30 uri.

23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne
občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.«

        Boris Popovič
ŽUPAN