Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 2. 2007
Datum objave:

»Mestna občina Koper na podlagi  80f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/2003), sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-144/2004 z dne 20. julij 2006

objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA
V LASTI MESTNE OBČINE KOPER

Predmet prodaje je zemljišče  z naslednjo parcelno številko:

Zemljišče s parc.št. 1598/5 k.o Koper v skupni izmeri 490 m2, za izklicno ceno 19.270.174,80 SIT na dan 31.12.2006 oz. 80.413,02 € na dan 01.01.2007.

Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov : Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. 478-37/2007 s pripisom »ponudba za parcelo št. 1598/5 k.o. Koper – NE ODPIRAJ« najkasneje do vključno ponedeljka 12.02.2007. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

Ponudba za nakup zemljišča mora vsebovati naslednje elemente:

– številko parcele, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.

Javno odpiranje ponudb bo v torek 13.02.2007 ob 09.uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.