Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v lasti MOK

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 12. 2005
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi  80f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/2003) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-150/2003 z dne 16. junija 2005,

objavlja naslednje

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Koper

1. Predmet prodaje so zemljišča  z naslednjimi parcelnimi številkami:

1.1. Zemljišče s parc. št. 290 in 291 k.o. Vanganel, v skupni izmeri 2.773 m2, za izklicno ceno 23.230.392,00 SIT (8.377,35 SIT/m2) brez DDV;
1.2. Zemljišče s parc. št. 471 in 472 k.o. Oltra, v skupni izmeri 4.063 m2, za izklicno ceno 68.226.302,00 SIT (16.792,10 SIT/m2)  brez DDV;
1.3. Zemljišče s parc. št. 1067 in 1069 k.o. Oltra, v skupni izmeri 4.518 m2, za izklicno ceno 80.159.440,00 SIT (17.742,24 SIT/m2) brez DDV;
1.4. Zemljišče s parc. št. 1180, 1216/1 in 1216/2 k.o. Jernej, v skupni izmeri 1.267 m2, za izklicno ceno 12.093.705,00 SIT (9.545,15 SIT/m2) brez DDV;
1.5. Zemljišče s parc. št. 1089/2 k.o. Hribi, v izmeri 1.388 m2, za izklicno ceno 13.754.372,00 SIT (9.909,49 SIT/m2)  brez DDV;

2. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov : Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. K4652-333/2005 s pripisom »ponudba za parcelo št. …. k.o. ……- NE ODPIRAJ« do torka 20. decembra 2005 do 10.00 ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

3. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.