Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 12. 2005
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi  80f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/2003) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-150/2003 z dne 16. junija 2005,

objavlja naslednje

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Koper

1. Predmet prodaje so zemljišča  z naslednjimi parcelnimi številkami:

1.1. Zemljišče s parc. št. 1125/4 k.o. Marezige, v izmeri 374 m2, za izklicno ceno 2.429.278,00 SIT (6.495,40 SIT/m2)  brez DDV;

1.2. Zemljišče s parc. št. 2589/5 in 2589/6 k.o. Marezige, v skupni izmeri 536 m2, za izklicno ceno 3.160.567,00 SIT (5.896,58 SIT/m2)brez DDV;

1.3. Zemljišče s parc. št. 290 in 291 k.o. Vanganel, v skupni izmeri 2.773 m2, za izklicno ceno 7.749.046,00 SIT (8.377,35 SIT/m2) brez DDV;

1.4. Zemljišče s parc. št. 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 948, 949/1, 949/2 in 949/3 k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.749 m2, za izklicno ceno 32.306.811,00 SIT (18.471,59 SIT/m2)  brez DDV;

1.5. Zemljišče s parc. št. 536/1 k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.385 m2, za izklicno ceno 47.059.985,00 SIT (19.731,65 SIT/m2) brez DDV.

                                                                   Obvestilo:

Mestna občina Koper preklicuje objavo vabila k javnemu zbiranju ponudb za prodajo zemljišča pod točko 1.3. s parc. št. 290 in 291 k.o. Vanganel, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 106/2005, z dne 25.11.2005, zaradi napačno navedene vrednosti zemljišča. Navedeno zemljišče bo predmet objave prvega naslednjega javnega razpisa za prodajo nepremičnin.

Mestna občina Koper