Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826G Series II

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 7. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

1.            Ime in sedež lastnika premičnega premoženja:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.            Opis predmeta prodaje:

Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826 G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 75.000,00 €, brez DDV.

Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:

•             Znamka: Caterpillar

•             Model: 826 G serija II

•             Leto izdelave: 2005

•             Število delovnih ur: 6706

•             Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687

•             Teža: 36.967 kg

•             Moč: 283 kw

3.            Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.

4.            Izhodiščna vrednost:

Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša 75.000,00 €, brez DDV.

Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 (osem) dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.

Izhodiščna kupnina je skladno s 3. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), določena na podlagi cenitve sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo in znaša 75.000,00 €.

Izhodiščna kupnina ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.

V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se z njimi, skladno s 3. odst. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.

5.            Kraj in čas zbiranja ponudb:

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP DELOVENGA STROJA CATERPILLAR«, najpozneje do 10.07.2017, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

6.            Drugi pogoji:

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 (enega) meseca od dneva zaključka razpisnega roka.

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem zbiranju ponudb.

Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5% kupnine na račun Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper, obdrži vplačano varščino.

7.            Postopek po odpiranju ponudb:

Odpiranje ponudb je javno in bo v četrtek dne 13.07.2017 ob 11.00 uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

8.           Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti pridobijo na telefonski številki 05 6646 396.

9.            Negativna pogodbena klavzula:

Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.

                Župan

                Boris POPOVIČ