05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parc. št. 1846/5, k.o. semedela

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 7. 2020
Datum objave:

Številka: 478-254/2020

 

Datum objave: 9.7.2020
Rok za oddajo ponudb: 29.7.2020, do 12.00
Rok za vplačilo varščine: 29.7.2020, do 12.00
Datum odpiranja ponudb: 30.7.2020, ob 11.00
Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 1846/5, k.o. Semedela,  v izmeri 1083 m2.

Predmetna nepremičnina se po prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev. Nepremičnina se ureja na podlagi določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ‘Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti’ (Uradni list RS, št. 60/17, 87/20 – obvezna razlaga, v nadaljevanju OPPN). S sprejemom OPPN je bila izvedena sprememba podrobnejše namenske rabe v ureditvenem območju, iz območja za proizvodne dejavnosti v območje za centralne dejavnosti.

Predmetna nepremičnina se nahaja na severozahodnem delu morfološke enote z oznako 1, v izmeri 14.199 m2, na katerem je predvidena stavba večjih tlorisnih gabaritov. Na podlagi OPPN je na območju morfološke enote 1 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov, in sicer naslednjih stavb: garažne stavbe in stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Ob predhodnem soglasju MOK, Urada za prostorski razvoj in nepremičnine je dovoljena gradnja tudi drugih poslovnih stavb, v katerih se izvajajo socialno varstvene storitve in se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov razvrščajo med stanovanjske stavbe.

Ponudbena – Izhodiščna cena: 192.936,00 € (z besedo: stodvaindevetdesettisoč devetstošestintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudnik mora dostaviti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 1846/5, K.O. SEMEDELA, z oznako »478-254/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 7. 2020 do 12.00 ure.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Varščino v višini 38.597,20 EUR morajo udeleženci, ki želijo sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, vplačati najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe, do 29. 7. 2020 do 12.00 ure, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782542020, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb«.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za popolno ponudbo v postopku zbiranja ponudb se šteje pravočasna oddana ponudba v roku, določenem za oddajo ponudb, ki vsebuje:

  • zavezujočo ponudbo na priloženem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, lastnoročno podpisana s strani ponudnika, pri čemer mora ponudnik v ponudbo vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene predmeta prodaje;
  • potrdilo o pravočasno vplačani varščini v višini 38.597,20 EUR.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30.7. 2020, s pričetkom ob 11.00 uri, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb, ki je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper, obsega naslednje:

  • Navedeno besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb;
  • Priloga 1. (Izjava s ponudbo za nakup nepremičnine na podlagi javnega razpisa);
  • Priloga 2. (grafični prikaz)

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.