Preglej vse objave

Javno naznanilo Krožna cesta

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Rok prijave: 29. 5. 2019
Datum objave:

Številka: 0611-57/2019-3

 

 

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, občinski inšpektor, Igor Franca izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v nadaljevanju ZUP, ter 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, štev. 8/14 in 22/16) v zadevi omejevanja uporabe javne površine, »postavitve kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino«, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, po uradni dolžnosti naslednji

 

 

SKLEP

 

 

  1. Uvede se inšpekcijski postopek zoper lastnike-posestnike nedovoljeno postavljenega kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino stoječem na zemljišču s parcelno štev. 273/30 k.o. Semedela, ki je v lasti Mestne občine Koper in v naravi predstavlja dostopno intervencijsko pot.

 

  1. Vabi se osebe, ki so lastniki predmetnega nadstreška, postavljenega na navedenem zemljišču, da se v 8 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, v času uradnih ur, zglasijo pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, (Kletni prostori za večnamensko dvorano »ARENA BONIFIKA«).

 

  1. V skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samem objektu, oglasni deski MOK, in na spletnem portalu MOK.

 

 

Obrazložitev

 

 

Občinski inšpektor je dne 08.05.2019 po uradni dolžnosti na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 273/30 k.o. Semedela, ugotovil, da je na navedeni lokaciji postavljen  kovinski montažni nadstrešek nadkrit z azbestno kritino, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, ki posledično omejuje uporabo javne površine.

 

O ugotovljenih dejstvih je bil dne 08.05.2019 spisan uradni zaznamek št. 0611-57/2019-2.

 

Ker gre v tem primeru za objekt, ki je že postavljen in za katerega lastništvo predhodno ni bilo mogoče ugotoviti, se je Občinski inšpektor Mestne občine Koper odločil, da uvede inšpekcijski postopek zoper lastnike-posestnike navedenega kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino po uradni dolžnosti zaradi nedovoljene postavitve le-tega.

 

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena, 258. člen ZUP.

 

 

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za ta sklep taksa ne plača.

 

                

 

 

                    

                                                                                                         INŠPEKTOR III:

                                                                                                  Igor Franca, dipl. inž. prom.