Preglej vse objave

JAVNO NAROČILO za sanacijo lokalne ceste Babiči – Boršt ter Boršt – Glem

Interesno področje:
Rok prijave: 31. 8. 2018
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Sanacijo lokalne ceste Babiči – Boršt ter Boršt – Glem, ki obsega:

A: Sanacija lokalne ceste Babiči – Boršt, odsek km 2,160 – 2,250 (L=90 m)

B: Sanacija lokalne ceste Boršt – Glem, odsek km 0,700 – 1,300 (L= 600 m)

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3263najkasneje do 31. 8. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

                                                                            ŽUPAN

                                                                       Boris Popovič