Preglej vse objave

Javno naročilo za Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper – izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 5. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14,  v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi, vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper – izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete: »Cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa«

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati sklop 1 iz popisa del, v kolikor bo, naročnikova vloga na javnem razpisu »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, zavržena, zavrnjena, oziroma naročnik ne bo s kandidaturo pridobil dovolj nepovratnih sredstev za oddajo predmetnega javnega naročila. Ta javni razpis se torej izvaja pod odložnim pogojem, da mora naročnik za sklenitev pogodbe in izvedbo del pridobiti pozitivni sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev predvidenih v sprejetem investicijskem programu, sicer se javno naročilo za sklop 1 ne izvede.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 7. 5. 2014  do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

     Župan

     Boris Popovič