Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovo vozišča s sanacijo posedkov in odvodnjavanja LC 177150 Marezige – Truške, odsek km 1,580 – 1,830 (250 m)

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 6. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnova vozišča s sanacijo posedkov in odvodnjavanja LC 177150 Marezige – Truške, odsek km 1,580 – 1,830 (250 m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19.06.2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

  ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.