Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovo del vozišča JP677340 Prade – Bonini in sanacijo poškodb na cesti Sveti Anton – Kavaliči

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 9. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

SKLOP 1: Obnova dela vozišča JP677340 Prade – Bonini (odsek km 0,000 – 0,345)

SKLOP 2: Sanacija poškodb na cesti Sveti Anton – Kavaliči

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3714 najkasneje do 20. 9. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

                                                                                                                                        ŽUPAN

            Boris Popovič