Preglej vse objave

Javno naročilo za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«

Interesno področje: Gospodarstvo, Promet in javne površine
Rok prijave: 5. 9. 2019
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 

Naročnik naroča 3 avtobuse na električni pogon, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11861 najkasneje do 5.9.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

   ŽUPAN

Aleš Bržan