05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 1. 2014
Datum objave:

1.        Naročnik in predmet javnega naročila

V skladu z določili 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-ZJN-2-UPB5) bo naročnik, Prostovoljno gasilsko društvo Dol izvedel postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi za nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov, GVGP-1. Obseg navedenih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 29.01.2014 do vključno 12.00 ure, na naslov Obalna gasilska zveza Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Uroš Šavron, poveljnik gasilskega društva, tel. št. 041/607-549

2.        Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila

Naročnik izvaja postopke oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila:

TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL, sprejeta na seji predsedstva Gasilske zveze Slovenije dne 11.2.2000, dopolnitve pa dne 17.4.2003, 18.12.2003 , 27.02.2004 , 08.09.2005, 17.04.2008 ter na seji UO GZS 28.02.2009.

3.         Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 30. členom ZJN-2 izvede postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika in z njim sklenil pogodbo za vsak sklop posebej.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil za določen čas 6 (šestih) mesecev od dne obojestranskega podpisa pogodbe.

Ponudbene cene iz predračuna za posamezen sklop so fiksne za čas trajanja pogodbe.

Na podlagi  29. člena ZJN-2  si naročnik pridružuje pravico možnosti oddaje dodatnih nabav in storitev in na način kot ga določa ta člen.

4.        ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE TER ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

4.1  Rok za oddajo ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je do 29.01.2014 do 12. ure[1] v primeru:

ODDAJE PONUDBE PO POŠTI na naslov: Obalna gasilska zveza, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.

ODDAJE PONUDBE OSEBNO v prostore Obalne gasilske zveze, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.

4.2.  Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29.01.2014 ob 14. uri,  v prostorih Obalne gasilske zveze, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.

4.1.  Jezik v ponudbi

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

4.2.  Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila

Rok izvedbe javnega naročila je 6 (šest) mesecev od podpisa pogodbe.

 

5.        TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

5.1.         Dostop do razpisne dokumentacije

Ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.koper.si.

5.2.         Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo ponudbe  komuniciral IZKLJUČNO preko Portala javnih naročil Uradnega lista RS.

Kot  pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom, bo naročnik štel vsako zahtevo, ki bo oddana na portal javnih naročil najkasneje do vključno 23.01.2014 do 13. ure. Na vsa vprašanja iz zahteve za pojasnila zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

6.        SESTAVINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • Navodila ponudnikom za pripravo dokumentacije
 • Tehnične specifikacije
 • Obrazec 1  »Ponudba«
 • Obrazec 2 »Reference«
 • Obrazec 3 »predlog pogodbe«
 • Obrazec  4  »obrazec zavarovanja za resnost ponudbe«
 • Obrazec  5  »obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«
 • Obrazec 6 »Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti«
 • Obrazec 7» Izjava za fizične osebe«
 • Obrazec 8 Izjava za pravne osebe«
 • Obrazec 9 » Pooblastilo –  fizične osebe«
 • Obrazec 10 » Pooblastilo – pravne osebe«
 • Obrazec 11 »Izjava za samostojnega podjetnika«
 • Obrazec 12 » Izjava – podizvajalci«

7.        POGOJI

7.1.        Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsak zahtevan pogoj. Dokazila so lahko fotokopije. Naročnik si pridružuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav, ki jih  mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave morajo biti predložene na teh obrazcih in nikakor drugače. Izjave ponudnika morajo biti pisne, ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko so lahko stari dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor v oklepaju ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik prilaga povsod, kjer je zahtevana izjava za pravne osebe, Izjavo za samostojnega podjetnika. V kolikor samostojni podjetnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

7.2.        SPLOŠNI POGOJI OZIROMA OSNOVNA SPOSOBNOST

 1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN -2.

DOKAZILO:

 • Izjava za pravne osebe (za ponudnika)
 • Izjava za fizične osebe (za vse zakonite zastopnike)
 • Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in vse zakonite zastopnike)
 1. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS št. 69/11; ZintPK-UPB2)

DOKAZILO:

 • Izjava za pravne osebe
 1. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS.

DOKAZILO:

 • Izjava za pravne osebe
 1. Ponudnik ni v stečajnem postopku

DOKAZILO:

 • Izjava za pravne osebe
 1. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika

DOKAZILO:

 • Izjava za pravne osebe

 

 1. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika

DOKAZILA:

 • Izjava za pravne osebe

7.3.    FINANČNI POGOJI OZIROMA SPOSOBNOST

1.       Da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen pri dobavi vsaj dveh vozil, ki so po naravi in pogojih izvedbe podobna razpisanim z vsaj 500 litri vode (ne nujno vozilo za gozdne požare) in vredna vsako najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik priloži seznam izvedenih dobav v zadnjih treh letih, na zahtevo naročnika pa mora omogočiti ogled vsaj dveh izdelanih vozil.

DOKAZILA:

 • Izjava »Potrdilo referenc«- za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

 

 1. Ponudnik daje zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 € z veljavnostjo najmanj do izteka veljavnosti ponudbe. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik.

 

DOKAZILA:

 • Zavarovanje za resnost ponudbe

 

 1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

 

DOKAZILA:

 • Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in  S.BON-1/P  (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

 

7.4.   SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

 1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu s predpisi države, v kateri je registriral dejavnost.

DOKAZILA:

 • Izjava za pravne osebe

7.5.   TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

 1. Ponudnik je tehnično, kadrovsko in terminsko sposoben izvesti predmetno javno naročilo ter ima na razpolago dovolj ustrezno usposobljene delovne sile za neposredno kvalitetno izvajanje storitev iz tega javnega naročila, v skladu z zahtevami naročnika.

DOKAZILA:

 • Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti

 

 1. Ponudnik mora izpolnjevati vse temeljne okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče vozilo.

DOKAZILA:

 • Izjava o izvedbi javnega naročila z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ( Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, in 64/12) in dokazila (izjavo poda ponudnik, ni obrazca).

 

7.6   DODATNI POGOJI NAROČNIKA

ponudnik mora imeti organiziran servis za vozilo in nadgradnjo. Ponudbi mora priložiti izjavo ponudnika s sedežem servisa oz. servisov. (Priloga ponudbi: izjava ponudnika s sedežem servisa oz. servisov )

Ponudniki morajo k ponudbi predložiti tehnične načrte in izračune, in sicer:

tehnični načrt ponujenega vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, težišče vozila, medosje, izstopni koti idr.) ter osnovnimi podatki o vozilu,

načrte razporeda opreme v nadgradnji v naslednjih pogledih: levi, desni, zadnji in prednji pogled  strani vozila. Komisija ponudbe, ki bo imela samo tekstualni opis razporeditve opreme v vozilu ne bo upoštevala,

načrt (sliko) oziroma predlog lepljena odsevnih trakov na ponujenem vozilu,

izračun teže ponujenega vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, opreme rezervoarjev in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi ter skupno težo vozila. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva, oprema, gorivo in posadka vozila.

–          V ponudbi mora biti vključeno tudi šolanje najmanj treh uporabnikov naročnika. Šolanje se izvede na lokaciji proizvajalca ali naročnika, kar je odvisno od želje naročnika, kot tudi sam termin šolanja, ki ga naročnik in izvajalec uskladita.

–          predložiti terminski plan realizacije naročila,
 

DOKAZILA:

 • Izjava o organiziranju servisa z navedbo sedeža oz. lokacije servisa oz. servisov ter navedbo oddaljenosti od sedeža naročnika (izjava ni na obrazcu, zato jo pripravi ponudnik)
 • Tehnični načrti in izračuni ter terminski plan
 • Izjava o organiziranju šolanja (izjava ni na obrazcu, zato jo pripravi ponudnik)

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik vozila ne bo prevzel.

 

8.        MERILA

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika so merila za ocenjevanje ponudb:

Opis merila

% vrednosti skupne ocene

Ponudbena cena

70

Garancijska doba za nadgradnjo

20

Oddaljenost servisa

10

Oddaja naročila bo izvedena na podlagi cenitve ponudb po navedenih merilih, kar pomeni, da najcenejši ponudnik ni hkrati tudi najugodnejši ponudnik. Najvišje možno število točk je 100. Najugodnejši je ponudnik, ki prejme največ točk.

ð   Izračun merila ponudbene cene

–    ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno bo prejel 70 točk, ostali število točk po naslednji formuli:

70 x

najnižja cena

ponujena cena

ð  Garancijska doba za nadgradnjo

Naročnik bo vrednotil garancijsko dobo glede na njeno trajanje. Ponudnik bo glede na ponujeno garancijsko dobo na nadgradnjo prejel naslednje število točk:

Ponujena garancijska doba

Število točk

Garancijska doba 24 mesecev

2

Garancijska doba 36 mesecev

8

Garancijska doba 48 mesecev

15

Garancijska doba 60 mesecev ali več

20

Opombe: Garancijska doba za nadgradnjo (vsi elementi nadgradnje s prostorom za posadko + kombinirana črpalka za vodo) mora biti najmanj 24 mesecev. Ponudnik mora izraziti garancijski rok za nadgradnjo vozila v mesecih (kot je določeno v tabeli). Garancijska doba za nadgradnjo vozila prične teči z dnem primopredaje vozila.

Če ponudnik ne predloži garancijskega roka za nadgradnjo, se šteje njegova ponudba za neprimerno in se izloči iz nadaljnjega postopka.

ð  Oddaljenost servisa

Naročnik bo vrednotil oddaljenost servisa za vozilo glede na kilometre od sedeža PGD Dol pa do lokacije servisa (vir: AMZS).

Oddaljenost servisa Število točk
do vključno 50 km 10
od 51 do vključno 100 km 8
od 101 do vključno 150 km 6
od 151 do vključno 200 km 4
nad 200 km 2

 

 

9.        PONUDBA

9.1  Ponudbena dokumentacija

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo:  

 • Izpolnjen Obrazec 2 »PONUDBA«
 • Podpisane tehnične specifikacije
 • Podpisana navodila za pripravo ponudbe
 • Podpisan Obrazec  3 – predlog pogodbe
 • Priloge – obrazci za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in pooblastila
 • Zavarovanje za resnost ponudbe

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke o:

 • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležij navedenih oseb;
 • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti v ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

9.2.             Sestavljanje ponudbe

Finančna zavarovanja

zavarovanje za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem v višini 1.000,00 EUR. Ponudniki morajo navedeno zavarovanje predložiti že v originalu v  ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti veljavno do 1. marec 2014;

zavarovanje  za dobro in pravočasno izvedbo del, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem v višini 2% pogodbene vrednosti. Izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno določena. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj en mesec po preteku roka za dokončno izvedbo del (uspešna primopredaja), to je predvidoma do 31.08.2014. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, ki vključuje tudi zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem.

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudba

Ponudnik v Obrazec2 »Ponudba« vpiše vse zahtevane podatke.

Priprava ponudbe

Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisno pisavo.

Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico, zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca »Povabilo k predložitvi ponudbe – prijava«, ki ga ponudnik izpolni in nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec »Povabilo k predložitvi ponudbe-prijava«.

 

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 01.03.2014.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo ne da bi s tem zapadla garancija za resnost ponudbe. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo, razen v skladu z  78. členom ZJN-2.

Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

10 .   ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljeni sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom  nemogoča.

V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil  ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

11.   SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS št. 69/11; ZIntPK-UPB2), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnik, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

S podpisom »Izjave za pravne osebe« in »Izjave za samostojne podjetnike« kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorca  pogodbe.

 

12.   OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način predpisan v ZJN-2.

 

13.   PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS 43/2011, 63/2013 ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo oziroma en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

–            ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

–            ime naročnika,

–            oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju sposobnosti,

–            očitane kršitve,

–            dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

–            pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

–            navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

–            potrdilo o plačilu takse

Pripravila:

Boris Kopriva, Predsednik PGD Dol

Alenka PLAHUTA, Mestna občina Koper

 

[1] Naročnik mora v tem roku ponudbo prejeti!