Preglej vse objave

Javno naročilo za nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru

Interesno področje: Promet in javne površine
Rok prijave: 11. 7. 2019
Datum objave:

Povabilo k sodelovanju

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik naroča 3 električna vozila minibuse, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10300 najkasneje do 11. 7. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.