05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za najem turističnega vlakca in opravljanje storitev vožnje turističnega vlakca v Kopru za leto 2011

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 5. 2011
Datum objave:

Številka: 322-16/2011
Številka javnega naročila: JN-S-2/2011
Datum: 9. maj 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI ZA NAJEM TURISTIČNEGA VLAKCA IN OPRAVLJANJE STORITEV VOŽNJE TURISTIČNEGA VLAKCA V KOPRU za leto 2011

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

I. Naročnik

Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, oddaja javno naročilo v skladu s 30.členom in  prvo alineo točke a) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006,  16/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2).

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN4635/2011 z dne 6. maj 2011.

II. Predmet in opis javnega naročila:

NAJEM IN OPRAVLJANJE STORITEV VOŽNJE TURISTIČNEGA VLAKCA:
a) ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA VLAKCA:
– možnost vožnje v vseh vremenskih razmerah (ogrevanje, razstavljanje oken, dež…),
– možnost vožnje za vsaj 50 potnikov,
– ozvočenje po celotni dolžini turističnega vlaka, ki zagotavlja možnost predvajanja zgoščenk in govora po mikrofonu,
– ustrezati mora vsem varnostnim in okolje-varstvenim pogojem,
– funkcionalen in ustreznega estetskega videza.

b) OPIS STORITVE:
– ponudnik mora zagotavljati Mestni občini Koper najem najmanj dveh turističnih vlakcev, ki ustrezata vsem zakonskim predpisom;
– najemnik mora razpolagati z licenco za opravljane storitve prevažanja potnikov ter druga potrebna dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik sam skrbi za vzdrževanje, varovanje, servisiranje, čiščenje, parkiranje in druga morebitna dela in storitve vezana na uspešno izvajanje predmeta javnega naročila;
– ponudnik sam poskrbi za zagotavljanje voznikov z ustreznimi dovoljenji za ves čas opravljanja storitve, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik poskrbi za prodajo vozovnic v primeru, da se za to odloči Mestna občina Koper in strošek prodanih vstopnic odbije od stroška najema in opravljanja storitve vožnje;
– ponudnik sam poskrbi za ustrezno oskrbo turističnih vlakcev z gorivom za ves čas opravljanja storitve, ki je predmet javnega naročila (strošek goriva je del ponudbe);
– druga dela vezana na uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.

Mestna občina Koper bo vezano na predmet javnega naročila poskrbela:
– za promocijo storitve, ki je predmet javnega naročila,
– določila vozni red (termini vožnje, urnik) posameznega turističnega vlaka (ki ga lahko v času trajanja izvedbe javnega naročila tudi spreminja);
– določila linijo prevoza posameznega turističnega vlakca in poskrbela da bo vsaka postaja primerno označena (ki jo lahko v času trajanja izvedbe pogodbenih obveznosti tudi spreminja).

Čas trajanja naročila je predvidoma od 27. maja 2011 do vključno 1. januarja 2012 in sicer predvidoma v naslednjih terminih:
• 27. – 29.5.2011,
• 1.6.,5.6.,6.6.,12.6.,19.6.20.6,26.6.2011,
• Julij in avgust 2011 vozi vsak dan,
• 4.9.,9.9.,10.9.,11.9.,12.9.,15.9.,17.9.,18.9., 24.9.,25.9.,26.9.,30.9.2011,
• 2.10.,5.10.,9.10.,10.10., 11.10.,16.10.,18.10.,23.10.,24.10.2011,
• 18.11.2011,
• 8.12.2011,
• 23.12.2011 – 1.1.2012.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da bi istovrstne storitve potreboval še v dodatnih terminih, bo  izbranega izvajalca o tem obvestil najmanj 3 dni pred datumom dodatnega termina. V kolikor bo naročnik ugotovil, da v predvidenih terminih ne bo potreboval storitve, ki je predmet javnega naročila bo prav tako obvestil izvajalca najmanj tri dni pred predvidenim datumom.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev se s tem javnim naročilom določi ceno, za opravljanje storitev, ki sta predmet javnega naročila.

Financiranje izvedbe javnega naročila je določena z veljavnim aktom oziroma s sprejetjem proračuna za leto 2011.

2. NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE:

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmet javnega naročila. Popolna ponudba je tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

• Ponudba mora biti veljavna 30 dni od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

• V skladu z Zakonom o javnih financah in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, oz. posameznega sklepa o začasnem financiranju, znaša rok plačila 30. dan po prejemu posameznega računa. Izvajalec pošlje račun po opravljenem delu za posamezni mesec.

• Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41. do 47. člena  ZJN-2 in sicer:
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo podpišete in žigosate.
 Izjava o seznanjenosti z vsemi določili povabila, navodila za pripravo ponudbe in pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila, o strinjanju z njimi  in soglašanju, da so sestavni del ponudbe, podpišete in žigosate hkrati z izpolnitvijo obrazca B.
 Izpolnite predračun, ga podpišete in žigosate

• Za formalno popolnost in pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:
 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predračuna (OBR-A),
 podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (OBR-B),
 izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (OBR-C),
 fotokopijo licence za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
 fotokopija prometnega dovoljenja ponujenih turističnih vlakcev,
 slikovno gradivo ponujenih turističnih vlakcev z opisom osnovnih tehničnih značilnosti posameznega vlakca.

• Splošni in posebni pogoji za izvedbo naročila bojo urejeni v medsebojni pogodbi.
• Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja javnega naročila.
• Naročnik si pridružuje pravico do izvedbe postopka s pogajanj, v kolikor ugotovi, da je vrednost ponudbe za naročnika nesprejemljiva.

3. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo naročnik upošteval ceno, in sicer:
1.: za dnevni najem enega vlakca,
2.: znesek (ceno) stroška voznika na delovno uro in
3.: pavšalni strošek goriva za 100 prevoženih kilometrov.

Pod 1.:
Najnižja ponudbena cena za dnevni najem vlakca dobi 100 točk: Cmin = 100 točk.

Cene ostalih ponudnikov bodo točkovane po naslednji formuli:
C1 = 100 x Cmin/C1.
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem 0,8.

Pod 2.:
Najnižji strošek voznika na delovno uro dobi 100 točk: Tmin = 100 točk.

Cene ostalih ponudnikov bodo točkovane po naslednji formuli:
T1 = 100 x Tmin/T1.
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem 0,1.

Pod 3.:
Najnižji pavšalni strošek goriva za 100 prevoženih kilometrov dobi 100 točk: Tmin = 100 točk.

Cene ostalih ponudnikov bodo točkovane po naslednji formuli:
T1 = 100 x Tmin/T1.
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem 0,1.

Točke pridobljene pri ceni za dnevni najem vlakca ter stroških voznika in goriva se seštejejo.
Najvišje možno število točk je 300. Izbran bo ponudnik, ki bo zbral najvišje število točk.

4. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Obravnavali bomo ponudbo, ki bo predložena pravočasno in pravilno opremljena vključno do 19.05.2011 do vključno 12. ure na Mestno občino Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na kuverti oziroma ovitku oz. na predmetu elektronskega sporočila mora biti vidna oznaka “PONUDBA – NE ODPIRAJ, 322-16/2011«. Ponudbo, ki ni predložena pravočasno, se ne bo obravnavalo.

Javno odpiranje ponudb bo 20.05.2011 ob 12.30 v sejni sobi občinske uprave Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

5. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj na Portal javnih naročil pod št. objave JN4635/2011, na naslovu http://www.enarocanje.si., ki bodo prispela najpozneje 2 (dva) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb. Odgovore bo naročnik posredoval na portal javnih naročil.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki.

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 2 (dva) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štele kot nepravilne in bodo izločene.

6. ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

V skladu z 12. členom ZRPJN-UPB5 se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZRPJN-UPB5 ne določata drugače.
Po odločitvi o dodelitvi naročila  je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN-UPB5.

7. KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba naročnika je Tamara Kozlovič, telefonska številka 05 6646 242, elektronski naslov: tamara.kozlovic@koper.si.

Pripravila:
Tamara Kozlovič

ŽUPAN
Boris POPOVIČ