Preglej vse objave

Javno naročilo za nabavo računalniške opreme

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 8. 11. 2019
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup računalniške opreme«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 

Naročnik naroča računalniško opremo, ki izpolnjuje zahteve določene v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13862 najkasneje do 8. 11. 2019 do 14.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                                                                               ŽUPAN

                                                                                                                                            Aleš Bržan