Preglej vse objave

JAVNO NAROČILO za izvedbo svetovalnega inženiringa pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanju nepremičnin ter dovoljenj za gradnjo investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru G1-11/1062, od priključka H5 do ustrezne navezave na obstoječe stanje.

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 8. 2018
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Javno naročilo se izvaja skladno s 33. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in na podlagi sporazuma št. 2431-17-000343 sklenjenega med MESTNO OBČINO KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, DRUŽBO ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje in DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Naročnik Mestna občina Koper in sofinancerja DARS d.d. in DRSI vabijo vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo svetovalnega inženiringa pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanju nepremičnin ter dovoljenj za gradnjo investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru G1-11/1062, od priključka H5 do ustrezne navezave na obstoječe stanje.

Celotni obseg navedenih del je razviden iz osnutka pogodbe, navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in popisa storitev iz točke 6.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2919 najkasneje do 30.08. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

                                                                                                                                        ŽUPAN

Boris Popovič l.r.