Preglej vse objave

Javno naročilo za izvedbo gradbenega nadzora pri ureditvi javnega objekta – Olimpijski bazen Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 6. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  izvedbo gradbenega nadzora pri ureditvi javnega objekta – Olimpijski bazen Koper.

Delo nadzora obsega:

•             Pregled projektne dokumentacije izdelane s strani ponudnika oz. izvajalca gradnje, zagotovitev  vsebinske in tehnične usklajenosti z zahtevami naročnika, ki so podane v Zahtevah naročnika po FIDIC SREBRNI knjigi – Projektna naloga »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper),

•             Izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje v skladu z ZGO-1; gradnja se bo izvajala po FIDIC srebrni knjigi,

•             Sodelovanje pri poskusnem obratovanju,

•             Sodelovanje pri predaja objekta v uporabo.

Naročnik je objavil javno naročilo za »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« po pogojih FIDIC srebrne knjige, prva izdaja 1999. Izvajalec GOI del bo tako moral izdelati spremembo PGD, PZI projektne dokumentacije za dokončanje objekta ter izvesti dokončanje objekta po cenovni klavzuli »ključ v roke« in pridobiti uporabno dovoljenje.

Naloga nadzora je pregled projektne dokumentacije ter zagotovitev  vsebinske in tehnične usklajenosti z zahtevami naročnika, ki so podane v Zahtevah naročnika po FIDIC SREBRNI knjigi – Projektna naloga »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper), gradbeni nadzor, sodelovanje pri poskusnem obratovanju in sodelovanje pri predaji objekta v uporabo in pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. Celotni obseg navedenih del je razviden iz osnutka pogodbe, navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in Zahtev naročnika po FIDIC SREBRNI knjigi – Projektna naloga »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper), katera predstavlja navodila za pripravo projektne dokumentacije in navodila glede kakovosti izvedbe gradnje.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 02.06.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                ŽUPAN

                Boris Popovič l.r.