Preglej vse objave

Javno naročilo za izgradnjo neprofitnih stanovanj na območju št. 2 ZN Nad Dolinsko

Interesno področje:
Rok prijave: 1. 3. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila je izgradnja neprofitnih stanovanj na  območju št. 2 v ureditvenem območju ZN Nad Dolinsko v Kopru – Večstanovanjski objekti št. 10-11 z zunanjo ureditvijo in dostopno cesto s parkirišči (Ur.l.RS št. 13/2005, objava št.: Ob-3739/05, dne 11.02.2005).

Rok za oddajo ponudbe je 1.3.2005 do 12.00 ure. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno, v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper ali po pošti na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Ponudbo v navedenem postopku je potrebno oddati za vsa razpisana dela v celoti. Ponudbo, ki bo predložena samo za del javnega naročila, bo naročnik zavrnil.Ponudbe morajo biti predložene v izvirniku, na original prejeti razpisni dokumentaciji (obrazci iz zvezka 1 s prilogami in zvezek 3) ter na zgoščenki (zvezek 3). Izvirnik in zgoščenka morata biti predložena v zapečatenem ovitku, na katerem mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (obrazec 17). Vsi dokumenti, priloženi v ponudbi naj bodo zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata.

Javno odpiranje ponudb bo 01.03.2005 ob 13.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, v Kopru, v  pritličju. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (obrazec 16).

Pooblaščena kontaktna oseba naročnika:
PLAN INVEST d.o.o. Portorož, Podružnica Koper
g. Darjo Reščič
Tel.: 05/ 630 81 26
Fax: 05/ 630 81 28
GSM: 031/600 914
e-pošta: planinvest@siol.net