Preglej vse objave

Javno naročilo za gradnjo kanalizacije Brageti

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 2. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 12/13  v nadaljevanju ZJN-2-UPB5) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Kanalizacijo Brageti.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi za obdobje 2013-2015.«

 

Izvedba javnega naročila pod odložnim pogojem pridobitve namenskih nepovratnih sredstev.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so namenska nepovratna sredstva,  s katerimi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške projekta, ostali stroški pa bodo financirani iz lastnih proračunskih sredstev naročnika.  Za pridobitev nepovratnih sredstev bo naročnik kandidiral na 8. Javni poziv za  predložitev vlog za sofinanciranje operacij  iz naslova prednostne usmeritve  «Regionalni razvojni programi«  razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

 

V kolikor bo naročnikova vloga na javnem razpisu zavržena, zavrnjena, oziroma naročnik ne bo s kandidaturo pridobil dovolj nepovratnih sredstev za oddajo predmetnega javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico, da z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe za izvedbo javnega naročila. Ta javni razpis se torej izvaja pod odložnim pogojem, da mora naročnik za sklenitev pogodbe in izvedbo del pridobiti pozitivni sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev predvidenih v sprejetem

investicijskem programu, sicer se javno naročilo ne izvede.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12. 2. 2014 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                              Župan

                                                                                             Boris Popovič