Preglej vse objave

Javno naročilo za energetsko učinkovito sanacijo Osnovne šole Elvire Vatovec Prade

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 4. 2013
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 12/13  v nadaljevanju ZJN-2-UPB5) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Energetsko učinkovito sanacijo Osnovne šole Elvire Vatovec Prade.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«;  prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.«

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 8. 4. 2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                             Župan
 Boris Popovič