Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 11. 2012
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011 2011 in 43/2012 –Odl.US: v nadaljevanju ZJN-2)in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 30. Členom ZJN –2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »dobavo pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala«. Obseg materiala je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije  

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 06.11.2012 do vključno 12. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Emina Korenika, Urad za splošne zadeve, telefonska številka: 031/777-174.

Pripravila:

Alenka Plahuta, univ.dipl.prav.

Župan

Boris POPOVIČ