Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo opreme za delovanje prometno-informacijskega centra, izvajanje nadzora javnega potniškega prometa in mirujočega prometa v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobavo opreme za delovanje prometno-informacijskega centra, izvajanje nadzora javnega potniškega prometa in mirujočega prometa v Mestni občini Koper«, in sicer:

•             SKLOP 1: Oprema za izvajanje nadzora javnega potniškega prometa in mirujočega prometa ter štetje prometa/pešcev/kolesarjev, vključno z namestitvijo, vgradnjo, priklopom in testiranjem opreme;

•             SKLOP 2: Nadgradnja opreme v prometno-informativnem centru (PIC), vključno z namestitvijo, priklopom in testiranjem opreme.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v poglavju 3 – Specifikacije predmeta javnega naročila in ponudbenem predračunu za posamezni sklop predmeta javnega naročila (Obrazec št. 2), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponujeni predmet javnega naročila mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila. V primeru, da posamezno ponujeno blago ne bodo izpolnjevalo minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot neprimerno izločil iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

Javno naročilo se oddaja v sklopu projekta z akronimom SUMPORT, ki je sofinanciran v okviru transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Programa Mediteran 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22. 03. 2018 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris POPOVIČ