Preglej vse objave

JAVNO NAROČILO za dobavo in postavitev novoletne osvetlitve v letu 2018

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 8. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobava in postavitev novoletne osvetlitve v letu 2018«.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji in PZI – projekta za izvedbo.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2529 najkasneje do 17.08.2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Boris Popovič