Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo in montažo opreme OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtec Delfino blu v objektu Izolska vrata 2

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 2. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu skladno s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbe za:

Dobavo in montažo opreme OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtec Delfino blu v objektu Izolska vrata 2 v Kopru po naslednjih sklopih:

A)    Notranja oprema šole

B)    Notranja oprema vrtca

C)    Oprema delilne kuhinje

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov skupaj.
Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz tehničnega poročila in popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22. 03. 2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                                 Župan

                                                                                                                                          Boris Popovič