Preglej vse objave

Javno naročilo za čiščenje prostorov občinske uprave MO Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 11. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju v skladu s  30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-ZJN-2-UPB5) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 30. Členom ZJN –2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »ČIŠČENJE PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER«. Obseg del in materiala je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije  

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22.11.2013 do vključno 11. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Emina Korenika, Urad za splošne zadeve, telefonska številka: 05/6646-245.

Pripravila:

Alenka Plahuta, univ.dipl.prav.

                                                                                                Župan

                                                                                        Boris POPOVIČ