Preglej vse objave

Javno naročilo Ureditev četrtnega mladinskega centra Markovec in prostorov na Gregorčičevi ulici 6 v Kopru

Interesno področje: Otroci in mladina
Rok prijave: 11. 10. 2019
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

Sklop 1: Ureditev četrtnega mladinskega centra Markovec

Sklop 2: Ureditev prostorov na Gregorčičevi 6 (dnevni center za otroke)

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12892 najkasneje do 11. 10. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom >ODDANO<.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan