05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo: »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER IN OBČINE ANKARAN (AGLOMERACIJE ŠKOFIJE, HRVATINI IN BERTOKI): ČISTO ZA KOPER IN ANKARAN: ČISTO ZA KOPER IN ANKARAN«.

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 10. 12. 2020
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani,

Vabimo vse zainteresirane gospodarske subjekte, da v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za predmetno javno naročilo.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila proučijo z ustrezno skrbnostjo, vključno z morebitnimi pojasnili, dopolnitvami in spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih naročnik objavi pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.

Ponudnik sam nosi odgovornost, da pred oddajo ponudbe pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo predmetnega javnega naročila, ki lahko vplivajo na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na lokaciji izvedbe del.

Razen sprememb, dopolnitev oziroma pojasnil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih objavi naročnik, je kakršno koli spreminjanje, dodajanje ali izbris vsebine dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila nedopustno. Ponudba ponudnika, ki bo spremenil, dodal ali izbrisal vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se izloči.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.