05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo: nakup in dobava knjig za novorojence v letu 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 3. 2006
Datum objave:

Številka:410-74/2006
Številka JNMV: JNMV-B-100/2006
Datum: 23.02.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Predmet javnega naročila
: nakup in dobava knjig za novorojence v letu 2006, priročnik OTROCI, OTROCI, (avtorji: Ingke Andreae, dr.med., Bettina Flint, dr.med., Christine Heins, dr.med., Madeleine Wittgenstein), založba In obs medicus, Ptuj.

Celotna količina oziroma število knjig je odvisno od števila novorojencev v Mestni občini Koper v letu 2006. Število knjig bo izbranemu ponudniku sporočala Patronažna služba Zdravstvenega doma Koper.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za nakup in dobavo knjig iz prejšnje točke povabila.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 6.3.2006 do vključno 12.00 ure, po pošti na naslov: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka “PONUDBA – NE ODPIRAJ” z navedbo predmeta javnega naročila in številko: “NAKUP IN DOBAVA KNJIG ZA NOVOROJENCE – 410-74/2006”. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Če kuverta ne bo pravilno označena, jo bo naročnik vrnil neodprto pošiljatelju oziroma jo označil kot nepravilno ponudbo. Ponudbo, ki ne prispe pravočasno, se bo prav tako neodprto vrnilo pošiljatelju.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z JNMV je Tamara Kovačič – strokovni sodelavec za otroško varstvo telefonska številka: 05 6646 239.

                                                                          Predstojnik
Timotej Pirjevec