Preglej vse objave

Javni razpis za zbiranje projektov in programov za izvajanje Lokalne strategije trajnega razvoja ribištva

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 5. 2012
Datum objave:

1.    POVABILO K ODDAJI VLOGE

Obalno akcijska skupina »RIBIČ« (v nadaljevanju OAS »RIBIČ«), Smareglijeva 10, 6310 Izola vabi vse vlagatelje, da se v skladu z Razpisom za izvajanje Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva (v nadaljevanju razpis), objavljenim na internetnih straneh občine Izola, Mestne občine Koper in občine Piran z dne 12.04.2012 ter z Obvestilom o objavi razpisa v časopisu Primorske novice in to razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo, ki je pogoj za pridobitev možnosti koriščenja nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013 »Trajnostni razvoj ribiškega območja (v nadaljevanju OP RR v RS 2007-2013).

2.    NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: OAS »RIBIČ«, Smareglijeva 10, 6310 Izola, od dne 12.04.2012 do porabe sredstev. Vloge, ki bodo poslane do vključno dne 05.05.2012 bodo obravnavane za vključitev v prvi Letni izvedbeni načrt (LIN).

Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge na pošti, označena s strani pošte (velja poštni žig), v zgornjem levem kotu ovojnice na sprednji strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja ter v spodnjem levem kotu le-te pripis »Ne odpiraj –Razpis«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo vrnjene vlagateljem.

a)    Vloga se v skladu z zahtevami razpisa, vlaga na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je dosegljiva na spletnih straneh občine Izola, Mestne občine Koper ter občine Piran in v prilogi tega dokumenta.

b)    Vloga mora biti speta (v mapi) in oštevilčena po zaporednih številkah.

c)    Informacije in dodatna vprašanja se lahko posredujejo po elektronski pošti na naslov tina.cerkvenik@gmail.com (upravljavec OAS »RIBIČ«).

d)    Vloga je popolna, če je priložen izpolnjen »Prijavni obrazec« in so priložene vse zahtevane priloge, izjave in dokazila.

e)    Razpisna dokumentacija vsebuje:

 1. Povabilo k oddaji vloge,
 2. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
 3. Postopek za izbor,
 4. Upravičenih stroškov in finančne določbe,
 5. Neupravičeni stroški,
 6. Merila za ocenjevanje vlog,
 7. Navodila za pripravo vloge na razpis in ocenjevanje vloge,
 8. Seznam obvezne vsebine vloge s prilogami:
  a)    prijavni obrazec, podatki o vlagatelju, podatki o projektu/programu in cilji LRS, ki so z izvedbo projekta/programa doseženi ter
  b)    priloge, ki jih mora predložiti vlagatelj.

VEČ V PRILOŽENIH DOKUMENTIH