Preglej vse objave

Javni razpis za zavarovanje premoženja Mestna občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj v letu 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 1. 2007
Datum objave:

Številka: 401-2/2006
Številka javnega naročila: JNVV-S-23/2006
Datum: 15.12.2006

Javni razpis za zavarovanje premoženja Mestna občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj
v letu 2007

                         Javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/2006, dne 22.12.2006

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca v odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 136/2006, dne 22.12.2006, vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zavarovanje premoženja Mestna občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj v letu 2007.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v zapečateni kuverti oziroma ovitku ustreznega formata, ki mora biti označen(-a): na prednji strani mora biti  na desni strani naveden naslov naročnika, na levi strani  pa oznaka “Ne odpiraj – ponudba”, “Javni razpis (Uradni list RS, št. 136/2006) »Zavarovanje premoženja MOK, št: 401-2/2006«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov ponudnika oz. pošiljatelja.

Ponudbo mora biti naslovljena na sledeči naslov ali predložena osebno:

Mestna občina Koper
Urad za gospodarske javne službe in promet
Verdijeva 10
6000 Koper

Za pravočasno predloženo ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je bila predložena osebno do 16.01.2007 do vključno 12.00 ure. Ponudbe, predložene po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil pošiljatelju.

Javno odpiranje ponudb bo dne 16.01.2007 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Zainteresirani  prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Kontaktna oseba naročnika je Primož Koren (tel. št. 05 6646 395), elektronski naslov: primoz.koren@koper.si

                                                                                                       

Župan
Boris Popovič