Preglej vse objave

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 11. 2005
Datum objave:

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje obnov hiš v starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanje dolžnosti ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kopra kot spomenika v celoti. Območje starega mestnega jedra obsega vse zgradbe od vhoda v mesto in so locirane na/znotraj Vojkovega nabrežja, severne obvoznice in Pristaniške ulice.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh na hišah, ki so v lasti fizičnih oseb v starem mestnem jedru Kopra. Mestna občina Koper bo dodelila določen odstotek proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh in sicer v letu 2005 in v naslednjih letih.

Na razpis se lahko prijavijo:
• polnoletni občani državljani Republike Slovenije (fizične osebe);
• fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stavb v starem mestnem jedru Kopra;
• lastniki oziroma solastniki stavb morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine Verdijeva 10, 6000 Koper s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra 2005 – NE ODPIRAJ«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do preklica. Pri sestavi prednostne liste  bodo upoštevane popolne vloge, ki bodo prispele v roku 20 dni od objave razpisa. Prednostna lista bo objavljena v sredstvih javnega obveščanja.

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05/6646-286.