Preglej vse objave

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 6. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper v skladu z določili 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra (Uradni list RS št., 57/05) in na podlagi Odloka o proračunu MOK za leto 2017 (Uradni list RS št., 86/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SUBVENCIONIRANJE  OBNOV  FASAD IN STREH

V STAREM MESTNEM JEDRU KOPRA

1.  NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje obnov hiš v starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanje dolžnosti ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kopra kot spomenika v celoti.

Območje starega mestnega jedra obsega vse zgradbe od vhoda v mesto in so locirane na/znotraj Vojkovega nabrežja, severne obvoznice in Pristaniške ulice.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh na hišah, ki so v lasti fizičnih oseb v starem mestnem jedru Kopra. Mestna občina Koper bo dodelila določen % proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh in sicer v letu 2017 in v naslednjih letih.

3. SREDSTVA IN VIŠINA SUBVENCIONIRANJA

Višina sredstev za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra se bo določila v vsakoletnem proračunu Mestne občine Koper.

V letu 2017 se na osnovi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, razpisuje 50.000,00 €.

V okviru vsakoletnih predvidenih proračunskih sredstev se bodo subvencionirale obnove fasad in streh glede na sprejeto prednostno listo.

Obnova streh in fasad se  na osnovi tega razpisa v letu 2017 subvencionira v višini 40 % pogodbenih del, vključno z ddv-jem. Pred pričetkom izvajanja posamezne fasade bo potrebno pridobiti spomeniško varstvene pogoje in soglasje. Mestna občina Koper bo pridobila popise del in določila nadzor nad izvedbo del. Popisi del bodo podlaga za pridobivanje ponudb oz. predračunov in posledično podlaga za izbor najugodnejšega ponudnika.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo:

  • fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih stavb oziroma njihovih posameznih delov na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Koper;
  • prijavitelji morajo izpolnjevati pravno – formalne pogoje iz razpisa;
  • prijavitelji morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper in zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža izvedenih del.

5. VSEBINA PRIJAVE

Prijava mora vsebovati:

•          izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Mestne občine Koper (obrazec 1);

•          vsaj tri fotografije trenutnega stanja stavbe med drugim z vidno hišno številko;

•          dokazila o lastništvu oziroma solastništvu stavbe (zemljiško knjižni izpisek);

•          upravno overjeno soglasje k nameravani investiciji in izjavo lastnika o zagotovitvi plačila preostalih 60 % sredstev potrebnih za obnovo fasade in strehe in sicer vsakega lastnika stavbe oz. vseh lastnikov posameznih delov stavbe, v kolikor jih je več (obrazec 2).

6. MERILA ZA UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO

Prijave bo pregledala in ocenila Komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, ki bo prosilce uvrstila na prednostno listo po naslednjih kriterijih:

a.) Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti

Velik pomen (objekti I. kategorije)…..…….………………………………………………30 točk

Srednje velik pomen (ostali)………….…………………………………………………10 točk

b.) Objekti katerih fasade ali strehe so nevarne za okolico in mimoidoče

Močno odpadanje ometov in zamakanje strehe, ki že ogroža varnost stavbe ………….30 točk

Delno odpadanje ometa na posameznih mestih………………….………………………10 točk

Poškodbe na ometih ali njihova močna onesnaženost……………………..……………..5 točk

c.) Objekti, ki imajo na fasadah ali strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo, vključno z vsemi sodobnimi infrastrukturnimi dodatki

Neustrezne arhitekturne rešitve…………………………………………………………15 točk

Moteča infrastrukturna napeljava…………………………………………………………5 točk

d.) Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe

Nad 50 let…………………………………………………………………………………10 točk

Od 25 do 50 let …………………………………………………………………………..5 točk

e.) Lega stavbe ob predelu, ki je že delno urejen

Lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (lega obsega stavbo na desni in levi strani  ter čez ulico ali trg)………………………………………………………………………………15 točk

Lega blizu že obnovljenih stavb ali ob novo urejenih ureditvah javnih površin, ki so oddaljene manj kot 30 m…………………………………………………………………………..10 točk

Lega blizu že obnovljenih stavb ali ob novo urejenih ureditvah javnih površin, ki so oddaljene manj kot  60m………………………………………………………………….…………..5 točk

f.) Stavba, ki se nahaja v eni od navedenih  ulic: Čevljarska ulica, Kidričeva ulica, Župančičeva ulica ali Pristaniška ulica………………………………………………. …10 točk

g.) Pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto)

Če se v stavbi opravlja dejavnost. …………………………………………. ……….…..10 točk

h.) Doba čakanja na prednostni listi

Za vsako leto čakanja na prednostni listi…………………………………………………5 točk

Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostno listo.

7. KRAJ IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine Verdijeva 10, 6000 Koper s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra 2017 – NE ODPIRAJ«.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do preklica.

Pri sestavi prednostne liste za tekoče leto bodo upoštevane popolne vloge, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa.  Prednostna lista za leto 2017 bo objavljena na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

O uvrstitvi na prednostno listo bodo upravičenci prejeli sklep o uvrstitvi na prednostno listo v roku 15 dni od izteka roka za oddajo prijav.

Mestna občina Koper bo izdelala prednostno listo za vsako proračunsko leto posebej. Prednostna lista bo objavljena na spletni strani Mestne občine Koper praviloma najkasneje do konca meseca junija za tekoče leto. Upravičenci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo in jim v tekočem letu niso bila odobrena sredstva za subvencioniranje, so neposredno uvrščeni na prednostno listo za naslednje leto. Vsak upravičenec, ki je uvrščen na prednostno listo, je dolžan obvestiti Mestno občino Koper, Komisijo za  izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, o morebitnih spremembah (npr. lastništvo).

8. KORIŠČENJE ODOBRENIH SREDSTEV

Z upravičenci s prednostne liste za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, bo Mestna občina Koper sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasade in strehe v katerih se bodo določile medsebojne obveznosti in pravice. Dodeljena sredstva bo Mestna občina Koper  nakazala direktno na račun izvajalca del na podlagi prejetih poročil s strani nadzornika izvedenih del.

Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do 29.11.2017 Mestni občini Koper predložiti Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje obnove fasade in strehe v starem mestnem jedru Kopra.

 

9. UPORABA PRAVILNIKA

Glede postopka pridobitve subvencije in pogojev pridobitve, ki niso posebej določeni v tem razpisu, se uporablja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra  (Uradni list RS št. 57/05). Na morebitna prejeta vprašanja bo podala odgovore Komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra.

 

10. DODATNA POJASNILA

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05/66 46 286. Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave, do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Vloge lahko zainteresirani oddajo po pošti ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (pritličje desno)  v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 17. ure.

Številka: 35280-12/2017

Datum:   10.4.2017

                                                                          Ž U P A N

                                                                                                     Boris Popovič