05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2009

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 1. 2009
Datum objave:

1.    Predmet razpisa: je sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2009.

2.    Pogoji in merila

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe:
–    katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine Koper in povezano s spodbujanjem turizma,
–    katerih prijavljen program je realno izvedljiv v letu 2009,
–    ki niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper,
–    ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper.

Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

1. Kakovost in realnost vsebine prijave:
–    kakovost predložene vsebine prijave (jasni cilji);
–    realnost izvedbe prijavljene turistične ponudbe oziroma projekta;
–    široka namembnost prijavljene vsebine prijave (jasno opredeljena ciljna skupina);
–    javna predstavitev vsebine prijave;
–    izvirnost in inovativnost vsebine prijave.
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: od 30-50 točk dobijo programi, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja in katere prijava pomeni resno turistično pridobitev za MOK, programi ki delno izpolnjuje pričakovanja dobijo 20 točk, ostali 0 točk)

2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije:
–    pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi predvideni prihodki in stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
–    zagotovljeni so drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene turistične novosti oziroma projekta.
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 30, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 15 točk, ostali 0 točk)

3.    Dosedanje delo in reference prijavitelja.
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi prijavitelj, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk)

Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki bodo dosegle manj kot 70 točk.

Mestna občina Koper bo sofinancirala največ do tri prijave, ki bodo zbrale najvišje število točk in bodo po oceni komisije vsebinsko najbolj izvedljive, realne in inovativne. Mestna občina Koper si pridružuje pravico, da ne sofinancira nobene izmed prejetih prijav.

Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve okolja, enkratne aktivnosti ali projekte (kot so tiskovine, informacijske table…) ter tiste prijave, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.

3.    Okvirna višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2009 bo opredeljena s proračunom za leto 2009.

4.    Rok porabe sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo prijavljene ideje, porabo odobrenih sredstev in posredovanje poročil je 23. november 2009. V kolikor prijava, kateri so bila dodeljena sredstva ne bo izvedena v celoti, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev.

5.    Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine.

6.    Rok za predložitev prijav

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 23. januarja 2009 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-258/2008 PRODUKTI«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.

7.    Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa

Odpiranje prijav bo dne 29. januar 2009 ob 11.00 v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

8.    Dvig razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper ( tel. 05/664 64 64) vsak dan v času uradnih ur.