05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 7. 2007
Datum objave:

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007 (Uradni list RS, št. 15/07) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/2005; v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2007

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer:

A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:

– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:

– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:

– za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št.  5/07),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.

ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA:

Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 05.07.2007 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa.

Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 03.07.2006 do 12,00 ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v  VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne dokumentacije.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. št. 05 6646 246 (Marko Gorišek) in 05 6646 404 (Bruna Saksida-Pišot), člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper tel. št. 05 6139 012 (Elide Laginja) in člani GZS Območne zbornice Koper na GZS Območna zbornica Koper tel. št. 05 6625 832 (Irena Bartolič).

         Mestna občina Koper
ŽUPAN
Boris Popovič