05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2005

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 10. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2005

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2005.
A. Sofinanciranje programov:
– Športna vzgoja otrok in mladine;
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– Športna dejavnost študentov;
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
– Športna rekreacija;
– Kakovostni šport;
– Vrhunski šport;
– Šport invalidov;
– Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
– Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
– Priznanja športnikom in športnim delavcem;
– Športne prireditve;
B. Sofinanciranje investicijskih nalog: – sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava in obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor;

Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole; – univerza;
– študentske organizacije;

Rok predložitve prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. oktobra 2004 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2005, št.: K4142-361/2004« . Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper, g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: info@bonifika-ustanova.si), ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).