05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2020

Interesno področje: Šport
Rok prijave: 24. 1. 2020
Datum objave:

Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017 in sklepa Župana št.: 671-101/2019 z dne 6.1.2020 Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje športnih programov

v Mestni občini Koper v letu 2020

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2020.

 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
 • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • zasebni športni delavci.

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
 • da izvajajo program v Mestni občini Koper, razen v primerih, ko za izvajanje programa v Mestni občini Koper ni ustrezne športne infrastrukture oziroma primernih vremenskih razmer;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o  udeležencih v posameznem programu.

 

 1. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • Obštudijska športna dejavnost;
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • Kakovostni šport;
 • Vrhunski šport;
 • Šport invalidov;
 • Športna rekreacija;
 • Šport starejših;
 • Razvojne dejavnosti v športu:
 • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
 • založništvo v športu;
 • znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
 • Športne prireditve in promocija športa:
 • športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;

 

 1. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

 

 1. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine Koper za leto 2020.

 

 1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 24. januarja 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2020, št.:671-101/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60. dneh po zaključku razpisa.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki vsebuje razpisne obrazce za programe, vzorec pogodbe ter pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov, je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

                                                                                                                  Mestna občina Koper
Župan
Aleš Bržan

Datoteke